متن ترانه دانلود ریمیکس جلیل پیرمومن به نام نامى براى تو
صداى برنگ صداى تونیست
بجزعشق نامى براى تونیست
شب و روز تصویرموعودمن
در آیینه جزچشماى تونیست
صداى برنگ صداى تونیست
به جزعشق نامى براى تونیست
به آن زخمهاى مقدس قسم
که جززخم مرهم براى تونیست
تنه جاده ازرفتنت جان گرفت
رگ راه جزرده پاى تونیست
مزارتوبى مرزوبى انتهاست
توپاکى واین خاک جاى تونیست
تنه جاده ازرفتنت جان گرفت
رگ راه جز رده پاى تونیست
مزارتوبى مرزوبى انتهاست
توپاکى واین خاک جاى تونیست
به تشییع زخم توآمد بهار
که جزسبزرخت غزاى تونیست
که جزسبزرخت عزاى تونیست

کسى کزپى اهل مرهم رود
دگرشیعه ى زخماى تونیست
دگرشیعه ى زخماى تونیست
صداى برنگ صداى تونیست
بجزعشق نامى براى تونیست
به آن زخمهاى مقدس قسم
که جززخم مرهم براى تونیست

دانلود آهنگ جدید نامى براى تو از جلیل پیرمومن