آهنگ Imagine یکی به عنوان یکی از زیباترین آهنگ های تاریخ شناخته می شود. آهنگی که پیام آن صلح و دوستی است و جان لنون با زیبایی تمام این پیام را به سراسر جهان منتقل کرد. این آهنگ در سال 1971 در اوج جنگ ویتنام منتشر شد.