نوحه ترکی و جدید و تقویت شده معروف زینب زینب مخصوص طبل و زنجیر زنی

]