متن ترانه رضا سهی به نام مو از نسل اسد خان
بو که لر بو هی ولا کرتیله شیره/
دا که لر بو دودرس خیلی دلیره/
بختیاری هفت و چهار تیره به تیره
/همه از دم فشیرنو شیر منه شیره
/گوگری بی رسممون دنیا ادونه
/هرکری ز ایلمون یه پهلونه/
جور تارازیمو منگشت سرفرازیم/
ما جوونا به اصالتمون اینوزیم
/مو از نسل اسد خون
، رگ شیر علی مردون
/مو خورزا علیدادوم،
به میدون ایدراهوم
/مو از نسل اسد خون
/رگ شیر علیمردون/
مو خورزا علی دادوم سی ایلوم مو ایدوم جون

بیوی مریم،کچیمون شاه زنگل
/چجوری سراورده مین میرگل
/بزن کل بی عروس تا دست درارن
/تفنگامون هنی هم کله دارن
/ بی مریم های
های سوار ایا های
های برنو سر شون/
قطارم های
های حمایلس های
خدا دا علیمردون/

هلو خوررا هدیمو تاتزایم /
مثه سوزو و زرده خورزماریم
/قصم خردیم به خرسون رود کارون
/که دون بی درک هم دی نبازیم/
مواز نسل اسد خون
/رگ شیرعلیمردون
مو خورزا علی دادوم
سی ایلوم مو ایدوم جون/

دانلود آهنگ جدید مو از نسل اسد خان از رضا سهی