متن ترانه محسن شکرزاده به نام آ لیلی
سنسیز آغلارام اورگ داغلارام
عشقین عهدینے سنله باغلارام
منیم حایاتیم لیلے آ لیلے لیلے لیلی
سالدون چوللره لیلی
سنسیز آغلارام اورگیمی داغلارام
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلے عشقین لذتین سنینله
من آننارام آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
سنله گولموشم سنسیز ٱلمیشم
گول تڪ قدرووے ٱزوم بیلمیشم
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلے
کیمسسیز مجنونین سنسن کیمسه لیلی
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلی
کیمسسیز مجنونین سنسن کیمسه لیلی
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
گل قاشما منن ساواشما منن
گل آیریلیقدان سوزآشما منن
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلی
دردونن گول تکین سارالیب سولموشام
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلے دردونن گول تکین
سارالیب سولموشام آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
سن منیم نفسیم سن منیم جانیمسان
چوخ دیرلے خانیمسان آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
سن منیم هدییم أن دیرلے پاییمسان
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی
آ لیلے لیلے لیلی
سن منیم هدییم أن دیرلے پاییمسان
آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلے

دانلود آهنگ جدید آ لیلی از محسن شکرزاده