متن ترانه محمد زمانی به نام خورشید
دلمودستت دادم توبندتوآزادم
شیرینه خیلی حرفات منم فرهادم
حال دوتادیوونه شب شدوحیرونه
اینجوری مستیم ازهم منوتودیوونه
خوده خوده خورشیدی تابیدی بامن هرجا
خداتادنیادنیاست نگیراین حالوازمانگیراین حالوازما
خوده خودتم باشی دیوونگیت بی مرزه
من نمیگم قیمت کن بیشترازاین میرزه
دلودستت دادم توبندت ازادم شیرینه خیلی خرفات اگه منم فرهادم
خوده خوده خورشیدی تابیدی بامن هرجا
خداتادنیادنیاست نگیراین حالوازما نگیراین حالوازما

دانلود آهنگ جدید خورشید ازمحمد زمانی