شما مه داغ هستید
You're hot fog

من می توانم شما را احساس کنم و شما خیلی دور نیستید
I can feel you and you're not far off

من می توانم طعم تو را بچشم و تو همان چیزی هستی که من می خواهم
I can taste you and you're what I want

اما حتی وقتی در آغوش من هستی نمی توانم تو را بشناسم
But I can't know you even when you're in my arms
آسمان سوخته ای
You're burnt sky

ماه تب دار که شب ها خورشید را حسادت می کند
A fever moon that makes the sun jealous at night

لب های گدازه شما بیرون می ریزند و چشمانی آهنین نشان می دهند
Your lava lips pour forth and branding iron eyes

آنها را به من ثابت کن و مرا زنده کن
Fix them unto me and bring me back to life
شما شن و ماسه سریع هستید
You're quick sand

من کار می کنم و می جنگم اما در نهایت عمیق تر فرو می روم
I work and fight but just sink deeper in the end

و هر روز صبح بگو که دیگر گیر نمی کنم
And every morning say I won't get stuck again

اما تا شب عزیزم من همیشه اینجا هستم
But by nightfall baby here I always am
خودم را گره می زنم
I tie myself in knots

تو می آیی و مرا تکان می دهی
You come and shake me loose

من به تو بسته ام
I'm bound up in you

ما فشار می آوریم تا شما از راه برسید
We push til you're through

با مدرک روشن کنید
Lit up with proof
من شکم تو را نرم گاز می گیرم
I bite your belly soft

تو پشت سرم نقشه می کشی
You make maps on my back

شما در را مسدود می کنید
You blockade the door

به زمین شما فرو می روم
I sink to your floor

برای جنگ آماده شوید
Get ready for war
شما مه داغ هستید
You're hot fog

تصمیم بدی که در اینجا منتظرش هستم
The bad decision that I lie here waiting on

خیره شدن به اشتباه بعدی شما می تواند خیلی طول بکشد
Staring down your next mistake can take so long

وقتی قدم های پای تو را می شنوم عزیزم ، اهمیتی نمی دهم که اشتباه باشد
When I hear your foot steps babe, I don't care that it's wrong

نه ، برام مهم نیست که اشتباه باشه
No, I don't care that it's wrong

نه ، برام مهم نیست که اشتباه باشه
No, I don't care that it's wrong

آهنگ Fever از Mook